За акционери и инвеститори

Документи

     През 2007 година по инициатива на „Българска фондова борса - София” АД беше приет новият Националния Кодекс за корпоративно управление, който обхваща основните световно приети принципи за най-добри практики за добро корпоративно управление. Кодексът е задължителен за компаниите, които се търгуват на Официалните сегменти на „Българска фондова борса - София” АД, в частност и за „Булвеста  Холдинг” АД.

 

     Съветът на директорите на „Булвеста  Холдинг” АД, след като се запозна със съдържанието на Кодекса, на свое заседание  на 12.03.2008 година взе решение да спазва неговите препоръки при вземането на решения и управлението на дружеството. Корпоративното управление на „Булвеста  Холдинг” АД осигурява навременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството. Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите и потенциалните инвеститори.


    Националният кодекс е съставен на принципа „спазвай или обяснявай”, т.е. при условие, че някои от залегналите в него принципи не са били спазени, дружеството е длъжно да обясни на акционерите кои принципи и по какви причини не са били спазени.


   Съветът на директорите на „Булвеста  Холдинг” АД счита, че  прилагането на добрите практики и принципите на корпоративно управление, заложени в Националния Кодекс за корпоративно управление ще доведе до балансирано взаимодействие между акционери, ръководство и заинтересовани лица.

Директор за връзки с инвеститорите

 

Директорът за връзки с инвеститорите осъществява връзката между управителните органи на дружеството , акционерите и потенциалните инвеститори, съдейства при създаване и осъществяване на процедури, които повишават информираността на акционерите по съществени корпоративни въпроси.

Длъжността Директор за връзки с инвеститорите се изпълнява от г-жа Емилия Мишева.

Тел. 02/962 87 68.

e-mail:b.v.h@vivesta-bg.com

 

Няма въведени данни
| начало | за нас | дейност | стуктура | фирми | документи | контакти |